Příspěvky

Terminologie kompostování

Kompostování – aerobní proces, při němž se činností mikro a makro organismů za přístupu vzduchu přeměňuje využitelný bioodpad na stabilizovaný výstup – kompost.

Zakládka – směs biologicky rozložitelných materiálů založených podle skladby stanovené schváleným provozním řádem kompostárny ve stejném termínu do jedné či více hromad.

Komunitní kompostování – systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost.

Domácí kompostování – nebo též domovní kompostování, je způsob, kterým si domácnost vyrábí kompost z biologicky rozložitelných zbytků produkovaných v domácnosti a na zahradě.

Malé zařízení – zařízení, které zpracovává biologicky rozložitelné odpady v množství nepřekračujícím pro jednu zakládku 10 t, roční množství zpracovaného biologicky rozložitelného odpadu nesmí přesáhnout 150 t.

Zelený kompost – substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků. Veřejná zeleň – parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy v intravilánu obce.

Změna v území – změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb a jejich změn.

Stavební pozemek – pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem.

Plocha – část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, která je vymezena v politice územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě v územně plánovacích podkladech a s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam.

Zastavitelná plocha – plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo zásadách územního rozvoje.

Co je kompostování

Kompostování je přírodní proces ( biologická metoda využívání biodpadu), při kterém dochází za pomoci vzduchu (aerobní proces) a působením mikroorganismů k rozkladu složitějších organických látek na jednodušší. Posléze pak dochází k opětovné tvorbě složitějších, humusových látek. Kompostovacího procesu se však neúčastní jenom nepatrné mikroorganismy, ale také živočichové daleko větší (žížaly, červy, mnohonožky, chvostoskoci, půdní korýši aj.).
V pravém slova smyslu se sice nejedná pouze o rozkladné procesy, vlastní humifikace, tedy vytváření humusových látek je vlastně organickou syntézou, ale co se týká objemu jednotlivých procesů, rozklad a mineralizace převládají. Tělo mikroorganismů je vystavěno z látek, majících vcelku stabilní poměr uhlíku k dusíku (C:N=15-30:1). Cílem rozkladných procesů z hlediska mikroorganismů je získat energii a materiál pro výstavbu vlastních těl. To jde velmi snadno, když má substrát podobné složení, ale vyžaduje tím více energie a času, čím odlišnější je poměr C:N.

Potřeba vody a kyslíku v kompostu

Pro správnou funkci kompostárny je důležité zajistit správné množství vody a kyslíku. Obě látky přitom musí být v tom správném poměru: když je kompost příliš mokrý, vede to k nedostatku kyslíku a v kompostu začínají probíhat hnilobné procesy, doprovázené nepříjemným zápachem. Když je v kompostu vody málo, mikroorganismy vysychají, hynou a kompostovací proces se zastavuje.
Dostupnost kyslíku řešíme překopáním kompostu. Je nutné zakládku po cca 4-6 týdnech přehodit a tím dostat zpět do kompostu potřebný kyslík. Při rozkladu (tlení) dochází k sesedání materiálu a tím i vytlačování vzduchu. Objem vloženého materiálu klesá na cca 20-30 % (tzn. z každých 100 l vloženého materiálu zbylo ve výsledku pouhých 20 – 30 l), hmotnost materiálu se sníží taktéž na 1/3.
Jak kontrolovat vlhkost kompostu?
Kompost by měl v ideálním případě být „vlhký jako dobře vyždímaný ručník“, v případě příliš suché konzistence je možno kompost pokropit. Správnou vlhkost určíte podle orientační zkoušky. Vezměte kompostovaný materiál do ruky a zmáčkněte ho tak pevně, jak to jde. Při optimální vlhkosti se nesmí mezi prsty objevit voda. Při otevření pěsti však musí materiál zůstat pohromadě ve formě „knedlíku“. Pokud je kompost příliš vlhký, je vhodné jej přehodit a přidat suchý materiál (např. piliny). Pokud je kompost suchý, je vhodné ho vlhčit užitkovou vodou.