Zákony se vztahem ke kompostování

Toto jsou hlavní zákony se vztahem ke kompostování:

  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů v § 10a (přesné znění v příloze č. 1 tohoto dokumentu). Jedná se o prevenci vzniku odpadů, kdy se rostlinné zbytky z území obce zkompostují a využijí ke hnojení veřejné zeleně.
  • Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy. U tohoto zákona se jedná zejména o zajištění odtoku z kompostovaní plochy, nejlépe zachycení do jímky, aby nedošlo ke znečištění povrchových ani podzemních vod. Dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů je nutné pro provoz kompostárny, v případě, že je odtok z plochy sveden do záchytné jímky, zpracovat havarijní plán z pohledu ochrany vod. Více je uvedeno v kapitole č. 5.
  • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy. Správným vedením procesu by měla být zajištěna eliminace nežádoucích emisí (metan, amoniak, pachové emise).
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona je třeba respektovat ochranu volně žijících živočichů a volně rostoucích rostlin, v případě existence chráněného území podmínky správy tohoto chráněného území.
  • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je pozemek veden jako zemědělský půdní fond, je třeba respektovat podmínky hospodaření na něm, před využitím tohoto pozemku k jiným účelům je nutné provést odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF).
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud je stavba prováděna v blízkosti lesa, je nutné respektovat ochranné pásmo lesa. Pokud je stavební pozemek na lesní půdě, je nutné provést odnětí z pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL).
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Týká se především používání hlučné techniky v blízkosti obydlené zástavby. – Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů se na komunitní kompostování nevztahuje, stejně tak zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Komunitní kompostování není nakládáním s odpady, proto ho nelze zařadit do žádné z kategorií vyjmenovaných těmito zákony.
1 reply

Komentáře jsou uzavřeny.