Entries by kompostarn1

Teplota kompostování

Pro úspěšné kompostování je důležitá teplota venkovního prostředí a teplota samotného kompostu (teplota kompostování).   Teplota prostředí Intenzitu kompostování ovlivňuje velmi výrazně venkovní teplota – v zimním období tak kompostovací proces téměř neprobíhá, prahová teplota se pohybuje okolo 8 °C. Pokud kompost zapáchá jako „zkažené vejce“, znamená to, že v něm převládá materiál s nadměrným obsahem uhlíku. V […]

Poměr zelené a dřevnaté hmoty v kompostu

Důležitým faktorem úspěšného kompostování je poměr zelené a dřevnaté hmoty v kompostu. Proporci uhlíku k dusíku můžeme regulovat přidáváním vhodných organických látek. Materiál čerstvý, šťavnatý, jednoduše zelený obsahuje hodně dusíku, materiál starší, dřevnatý a hnědý je bohatý na uhlík. Obecným zjednodušeným pravidlem je přidávat 2-3 díly hnědého materiálu na 1 díl materiálu zeleného. Čím pestřejší je skladba materiálu ke […]

Účel kompostování

Účel kompostování a důvod zařízení kompostárny je zpracování biologicky rozložitelného materiálu tak, aby došlo využití látek na poli, místo toho aby končil na skládce. Kompostování představuje řízený aerobní proces postupující dle počlivě řízené receptury. Při kompostování není třeba používat žádné biopreparáty ani biostimulátory. Kompostovací proces je zajištěn: dodržením správného poměru živin C : N 30 […]

Terminologie kompostování

Kompostování – aerobní proces, při němž se činností mikro a makro organismů za přístupu vzduchu přeměňuje využitelný bioodpad na stabilizovaný výstup – kompost. Zakládka – směs biologicky rozložitelných materiálů založených podle skladby stanovené schváleným provozním řádem kompostárny ve stejném termínu do jedné či více hromad. Komunitní kompostování – systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z […]

Zákony se vztahem ke kompostování

Toto jsou hlavní zákony se vztahem ke kompostování: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů v § 10a (přesné znění v příloze č. 1 tohoto dokumentu). Jedná se o prevenci vzniku odpadů, kdy se rostlinné zbytky z území obce zkompostují a využijí ke hnojení veřejné zeleně. […]

Co je kompostování

Kompostování je přírodní proces ( biologická metoda využívání biodpadu), při kterém dochází za pomoci vzduchu (aerobní proces) a působením mikroorganismů k rozkladu složitějších organických látek na jednodušší. Posléze pak dochází k opětovné tvorbě složitějších, humusových látek. Kompostovacího procesu se však neúčastní jenom nepatrné mikroorganismy, ale také živočichové daleko větší (žížaly, červy, mnohonožky, chvostoskoci, půdní korýši aj.). V pravém slova smyslu […]

Fáze kompostování

Kompostování má tři základní fáze: Termofilní fáze Mezofilní fáze Dozrávání V první (Termofilní) fázi, kdy dochází k rozkladu jednodušších látek (sacharidy, aminokyseliny) působením mikroskopických hub a tyčinkovitých bakterií. Teplota materiálu rychle roste a může se vyšplhat až na 70°C! Za růst teploty může tzv. odpadní teplo, které se uvolňuje rozkladem energeticky bohatých látek. Hodnota pH klesá pod vlivem […]