Terminologie kompostování

Kompostování – aerobní proces, při němž se činností mikro a makro organismů za přístupu vzduchu přeměňuje využitelný bioodpad na stabilizovaný výstup – kompost.

Zakládka – směs biologicky rozložitelných materiálů založených podle skladby stanovené schváleným provozním řádem kompostárny ve stejném termínu do jedné či více hromad.

Komunitní kompostování – systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost.

Domácí kompostování – nebo též domovní kompostování, je způsob, kterým si domácnost vyrábí kompost z biologicky rozložitelných zbytků produkovaných v domácnosti a na zahradě.

Malé zařízení – zařízení, které zpracovává biologicky rozložitelné odpady v množství nepřekračujícím pro jednu zakládku 10 t, roční množství zpracovaného biologicky rozložitelného odpadu nesmí přesáhnout 150 t.

Zelený kompost – substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků. Veřejná zeleň – parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté plochy v intravilánu obce.

Změna v území – změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb a jejich změn.

Stavební pozemek – pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem.

Plocha – část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, která je vymezena v politice územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě v územně plánovacích podkladech a s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam.

Zastavitelná plocha – plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo zásadách územního rozvoje.